XƏBƏR LENTİ

10 March 2021

Digər Xəbərlər

12 February 2021 - 16:18

Prezident İqtisadi Şura haqqında əsasnaməni təsdiqlədi –Fərman

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Şurası haqqında Əsasnamə”nin təsdiqi və “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Sabitliyi Şurasının Əsasnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 31 iyul tarixli 1565 nömrəli fərmanının ləğv edilməsi barədə fərman imzalayıb.

Strateq.az xəbər verir ki, fərmanla “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Şurası haqqında Əsasnamə” təsdiq edilib:

1. Ümumi müddəalar

1.1. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Şurası (bundan sonra – Şura) “Azərbaycan Respublikasında iqtisadi siyasətin və iqtisadi islahatların yeni idarəetmə çərçivəsinin yaradılması və “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Sabitliyi Şurasının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 iyul tarixli 995 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 9 sentyabr tarixli 1151 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq, ölkənin milli inkişaf prioritetlərini özündə əks etdirən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının formalaşdırılmasının, makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin möhkəmləndirilməsi, iqtisadi artımın və sosial rifahın yüksəldilməsi, bu sahələrdə koordinasiya olunmuş siyasətin həyata keçirilməsi, habelə səmərəli tənzimləmə və hüquqtətbiqetmə praktikasına nail olunması məqsədilə yaradılmışdır və ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən kollegial orqandır.

1.2. Şura öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.3. Şura öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən dövlət orqanları (qurumları), beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları ilə, digər hüquqi və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

2. Şuranın fəaliyyət istiqamətləri

2.0. Şuranın fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

2.0.1. ölkədə sosial-iqtisadi inkişafın ümumi strategiyasının formalaşdırılmasına dair təkliflər hazırlamaq;

2.0.2. makroiqtisadi siyasət, makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi, ortamüddətli xərclər çərçivəsinə dair tövsiyələr hazırlamaq;

2.0.3. iqtisadiyyatda struktur və institusional islahatlar proqramlarının hazırlanmasına dair təkliflər vermək;

2.0.4. iqtisadi sahədə normativ hüquqi aktların layihələrinin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası baxımından ekspertizasını keçirmək.

3. Şuranın vəzifələri və hüquqları

3.1. Şuranın vəzifələri aşağıdakılardır:

3.1.1. bu Əsasnamə ilə müəyyən edilən fəaliyyət istiqamətləri üzrə dövlət orqanları (qurumları) arasında məlumat mübadiləsini təmin etmək;

3.1.2. Şuranın fəaliyyəti barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə hər yarımildə bir dəfə məlumat vermək;

3.1.3. ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair milli prioritetlərin və sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının, eləcə də həyata keçirilən iqtisadi islahatların ictimai müzakirəsini təşkil etmək və nəticəsindən asılı olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təkliflər vermək;

3.1.4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə müəyyən edilən digər vəzifələri yerinə yetirmək.

3.2. Öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün Şuranın aşağıdakı hüquqları vardır:

3.2.1. bu Əsasnamə ilə müəyyən edilən fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq görülən işlərə yerli və xarici ekspertləri, mütəxəssisləri, habelə beynəlxalq təşkilatları, elmi müəssisələri və aidiyyəti dövlət orqanlarını (qurumlarını) cəlb etmək;

3.2.2. beynəlxalq təcrübənin tətbiqi imkanlarının araşdırılması məqsədilə beynəlxalq təşkilatlarla və xarici dövlətlərin aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə əməkdaşlıq etmək;

3.2.3. fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlərlə bağlı işçi qruplar yaratmaq;

3.2.4. fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlərlə bağlı müzakirəyə təqdim olunan hüquqi aktların layihələrinə rəy bildirmək;

3.2.5. dövlət orqanlarına (qurumlarına), yerli özünüidarəetmə orqanlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə, həmçinin beynəlxalq təşkilatlara zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək və onlardan belə məlumatları (sənədləri) almaq;

3.2.6. Şuranın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər vermək;

3.2.7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə müəyyən edilən digər hüquqları həyata keçirmək.

4. Şuranın fəaliyyətinin təşkili

4.1. Şuranın tərkibini (sədrini və üzvlərini) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti müəyyən edir.

4.2. Şuranın sədri aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

4.2.1. Şuranın işini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

4.2.2. Şuranın fəaliyyət planını təsdiq edir və onun icrasına nəzarət edir;

4.2.3. Şura üzvlərinin təkliflərini nəzərə almaqla, Şuranın iclaslarının gündəliyini müəyyənləşdirir və iclaslara sədrlik edir;

4.2.4. Şuranın qərarlarını və onun fəaliyyəti ilə bağlı digər sənədləri imzalayır;

4.2.5. Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı müvafiq işçi qruplar yaradır;

4.2.6. Şuranın fəaliyyəti, o cümlədən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının formalaş¬dırılması və icra vəziyyəti, ölkədə makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə hər yarımildən sonrakı ayın 30-dək məlumat verilməsini təmin edir;

4.2.7. Şuranın Katibliyinin və işçi qruplarının iş qaydasını təsdiq edir;

4.2.8. Şuranı təmsil edir;

4.2.9. Şuranın fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı digər cari işləri görür.

4.3. Şura sədrinin hüquqları aşağıdakılardır:

4.3.1. Şuranın iclaslarını çağırmaq və aidiyyəti dövlət orqanlarının (qurumlarının) nümayəndələrini bu iclaslara dəvət etmək;

4.3.2. Şuranın iclaslarında qəbul edilmiş qərarların, iclasların nəticələrinə dair imzalanmış sənədlərin icrası ilə bağlı tədbirlər görmək;

4.3.3. Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı digər hüquqları həyata keçirmək.

4.4. Şura üzvlərinin vəzifələri aşağıdakılardır:

4.4.1. Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı məlumatları Şura sədrinin sorğularına əsasən, tam və vaxtında təqdim etmək;

4.4.2. Şuranın iclaslarında qəbul edilmiş qərarların, iclasların nəticələrinə dair imzalanmış sənədlərin icrası ilə bağlı tədbirlər görmək;

4.4.3. Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı digər vəzifələri yerinə yetirmək.

4.5. Şura üzvlərinin hüquqları aşağıdakılardır:

4.5.1. Şuranın iclaslarında və fəaliyyətində iştirak etmək;

4.5.2. Şuranın iclaslarının gündəliyi ilə və baxılması nəzərdə tutulan materiallarla əvvəlcədən tanış olmaq;

4.5.3. Şuranın səlahiyyətlərinə aid məsələlərə Şuranın iclaslarında baxmaq barədə təklif vermək;

4.5.4. Şurada qəbul ediləcək qərarlara dair fikir bildirmək;

4.5.5. Şuranın qərarları ilə, iclas protokolları ilə və digər sənədlərlə tanış olmaq, onlara dair rəy və təkliflər vermək;

4.5.6. təmsil etdikləri qurumun Şura üzrə koordinatorunu müəyyən etmək;

4.5.7. Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı digər hüquqları həyata keçirmək.

4.6. Şuranın fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı işləri Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında fəaliyyət göstərən Şuranın Katibliyi həyata keçirir.

4.7. Şuranın Katibliyinin tərkibini Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı müəyyən edir.

4.8. Şuranın Katibliyi aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

4.8.1. Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı sədrin tapşırıqlarını icra edir və Şuranın fəaliyyətinin təşkilati təminatını həyata keçirir;

4.8.2. Şura üzvlərinin təklifləri əsasında Şuranın iclaslarının gündəliyini hazırlayır və təsdiq olunması üçün Şuranın sədrinə təqdim edir;

4.8.3. Şuranın iclaslarının keçiriləcəyi yer və vaxt, habelə gündəliyə daxil edilmiş məsələlər barədə azı 3 (üç) iş günü, növbədənkənar iclaslar zamanı isə azı 1 (bir) iş günü qalmış zəruri sənədlər əlavə edilməklə Şuranın üzvlərinə yazılı məlumat verir;

4.8.4. Şura sədrinin tapşırığı ilə aidiyyəti dövlət orqanlarının (qurumlarının), hüquqi şəxslərin nümayəndələrini və mütəxəssisləri Şuranın iclaslarına dəvət edir;

4.8.5. Şuranın iclaslarını protokollaşdırır və iclasın yekun sənədlərinin layihələrini Şuranın sədrinə təqdim edir;

4.8.6. imzalanmış sənədlərin icrası ilə bağlı görülmüş işlər barədə hesabatları və digər zəruri məlumatları əldə edir, onları təhlil edərək ümumiləşdirir;

4.8.7. Şuranın iclaslarının protokollarının və Şuranın qərarların surətlərini Şura üzvlərinə, habelə qərardan çıxarışı aidiyyəti dövlət orqanlarına (qurumlarına) göndərir;

4.8.8. Şuranın iclaslarında qəbul olunmuş qərarlarının və imzalanmış sənədlərin uçotunu aparır və onların saxlanılmasını təmin edir;

4.8.9. Şuranın qərarı ilə onun fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlər üzrə dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, iqtisadi sahədə fəaliyyət göstərən subyektlərə aidiyyəti üzrə sorğular verir, məlumatlar, hesabatlar, arayışlar və digər sənədlər alır;

4.8.10. Şuranın fəaliyyəti barədə ictimaiyyəti məlumatlandırır;

4.8.11. Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı digər işləri həyata keçirir.

4.9. Şuranın iclasları ayda bir dəfədən az olmayaraq Şuranın sədri tərəfindən çağırılır. Şuranın növbədənkənar iclasları Şura sədrinin və ya Şura üzvlərinin yarıdan çoxunun təşəbbüsü ilə çağırılır.

4.10. Şuranın iclasları onun üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Şuranın iclasında, hər üzvün bir səsi olmaqla, qərarlar açıq səsvermə yolu ilə sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Səsvermə zamanı üzvlərin bitərəf qalmasına icazə verilmir. Səslər bərabər olduqda, Şura sədrinin səsi həlledici hesab olunur.

4.11. Şuranın iclaslarında qəbul edilmiş qərarlar protokolla rəsmiləşdirilir, Şuranın sədri və üzvləri tərəfindən imzalanır.

4.12. Şuranın yenidən təşkilini və ləğvini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir.