XƏBƏR LENTİ

10 March 2021

Digər Xəbərlər

20 February 2021 - 16:50

Bu il Azərbaycanda 60 min iş yeri açılacaq- Deputatdan açıqlama

“Cəb­hə böl­gə­sin­dən qa­yı­dan gənc in­san­la­rın pe­şə və ba­ca­rıq­la­rı­na uy­ğun iş­lə tə­min olun­ma­sı çox va­cib­dir. Bu, həm so­sial mü­da­fiə təd­bi­ri­dir, həm də o in­san­la­ra uğ­run­da vu­ruş­du­ğu döv­lə­tin və cə­miy­yə­tin hör­mə­ti­­nin ifa­də­si­dir. İşi və məş­ğul­lu­ğu tə­min olun­muş şəx­sin mül­ki hə­­ya­ta psixolo­ji adap­ta­si­ya­sı da tez və ra­hat ke­çir. Döv­lət Məş­ğul­luq Xid­mə­ti tə­rə­fin­dən ve­te­ran­la­rın, şə­hid ailə­lə­ri­nin, mü­ha­ri­bə əlil­lə­­ri­nin bi­rin­ci növbədə iş­lə tə­min olun­ma­sı üçün qanunvericlikdə müəy­yən kvo­ta­nın nə­zər­də tu­tul­­ma­sı da bu məq­sə­də xid­mət edir”.

“Report”un xəbərinə görə, bu fikirləri Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib.

Onun sözlərinə görə, özü­nü­məş­­ğul­luq proq­ra­mı­nın bu il da­ha da ge­niş­lən­mə­si plan­laş­dı­rı­lır: “Bu məq­səd­lə İş­siz­lik­dən Sı­ğor­ta Fon­du­nun büdcəsin­də 68 mil­yon ma­nat nə­zər­də tu­tul­muş­dur ki, bu və­sait 16 min­dən ar­tıq ailə­nin öz mik­ro və ki­çik biz­nes la­yi­hə­si­ni hə­ya­ta ke­çir­mə­yə imkan verə­cək­­”.

Komitə sədri bidlirib ki, bu il 60 min haq­qı ödə­ni­lən so­sial iş ye­ri açı­la­caq­ ki, o iş­lər də il­kin ola­raq so­sial mü­da­fiəyə da­ha çox eh­ti­ya­cı olan şəxslə­rə təq­dim edi­­lə­cək.