XƏBƏR LENTİ

10 March 2021

Digər Xəbərlər

20 February 2021 - 12:15

Təhsil naziri:"Məktəblərdə “Qə­lə­bə dərs­lə­ri”nin tədrisinə başlanılıb"

“44 günlük Vətən müharibəsi zamanı düşmən 10 nə­fər şa­gir­di­mi­zi qətlə yetirib, 20 nə­fər müəl­­­mi­mi­z şəhid olub, 54 təh­sil müəs­si­sə­si dar­ma­da­ğın edil­ib”.

“Report” xəbər verir ki, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev bildirib.

Onun sözlərinə görə, in­san it­ki­lə­ri­ni bər­pa edilməsə də, mək­təblə­r əv­vəl­kin­dən da­ha yax­şı şə­kil­də bər­pa olu­nur: “Qü­rur­­ve­ri­ci hal­dır ki, iş­ğal al­tın­da olan tor­paq­la­rı­mı­zın azad edil­mə­si üçün sə­fər­bər­li­yə qo­şu­lan­la­rın sı­ra­sın­da 20 mək­təb di­rek­to­ru, 32 di­rek­tor müavi­­ni, 671 müəl­lim şü­caət­lə mən­fur düş­mə­nə qar­şı vu­ruş­du”.

Nazir qeyd edib ki, Azər­bay­can Or­du­su­nun şan­lı qə­lə­bə­si­nin təd­ris məz­mu­nu­na üz­vi şə­kil­də in­teq­ra­si­ya­sı­nı tə­min et­mək məq­sə­di ilə “Azər­bay­can xal­qı­nın ta­ri­xi qə­lə­bə­si­nin təd­ris­də əks et­di­­ril­mə­si haq­qın­da” Təhsil Na­zir­li­yi­­nin Fəaliy­yət Pla­nı təs­diq olunub: “Ar­tıq dərs­lik müəl­lif­lə­ri­miz və nəş­riy­yat­lar “Qə­lə­bə dərs­lə­ri” adı al­tın­da müx­tə­lif fənn və si­nif­ləri əha­tə edən möv­zu­lar ha­zır­la­yıb Təh­sil İnsti­tu­tu­nun rəs­mi sə­hi­fə­si­nə yer­ləş­dir­ib­lər. Müəl­lim­lə­ri­miz bu möv­zu­la­rı dərs­lər­də təd­ris edir­lər, həm­çi­nin te­le­dərs­lər­də də qə­lə­bə­yə həsr olun­muş sü­jet­lər ha­­zır­lanıb”.